هنگامی که خريد يک سرور اقتصادی برای يک سايت صرفه اقتصادی نداشته باشد، سرورهای مجازی راه‌حل مناسبی خواهند بود. سرورهای مجازی در واقع بخشی از يک سرور اختصاصی هستند که توسط نرم‌افزارهای خاصی که روس سرور اصلی نصب شده اند فضای آن را به چندين قسمت تقسيم ميکنند، با اين تفاوت که دارنده سرور مجازی ميتواند برنامه‌های مورد نظر خود را نصب نمايد و همچنين امکان دستيابی به اطلاعات سرورهای مجازی ديگر نيز ممکن نيست.
لينوکس 1 46,500 تومان
CPU :1 GHz Memory :256 MB
Disk 1 :20 GB Disk 2 :-
Bandwidth :240 GB Ip :1
Location :USA
لينوکس 2 92,500 تومان
CPU :1.5 GHz Memory :512 MB
Disk 1 :40 GB Disk 2 :-
Bandwidth :960 GB Ip :1
Location :USA
لينوکس 3 185,000 تومان
CPU :3 GHz Memory :1024 MB
Disk 1 :80 GB Disk 2 :-
Bandwidth :1920 GB Ip :1
Location :USA
لينوکس 4 369,500 تومان
CPU :2 x 3 GHz Memory :2048 MB
Disk 1 :160 GB Disk 2 :-
Bandwidth :3840 GB Ip :1
Location :USA
ويندوز 1 69,500 تومان
CPU :1.5 GHz Memory :256 MB
Disk 1 :20 GB Disk 2 :-
Bandwidth :250 GB Ip :1
Location :USA
ويندوز 2 138,500 تومان
CPU :3 GHz Memory :512 MB
Disk 1 :20 GB Disk 2 :20 GB
Bandwidth :500 GB Ip :2
Location :USA
ويندوز 3 277,000 تومان
CPU :2 x 3 GHz Memory :1024 MB
Disk 1 :40 GB Disk 2 :40 GB
Bandwidth :1 TB Ip :4
Location :USA
ويندوز 4 554,000 تومان
CPU :4 x 3 GHz Memory :2048 MB
Disk 1 :40 GB Disk 2 :80 GB
Bandwidth :2 TB Ip :8
Location :USA

Addon List
Extra IP Address :۶,۰۰۰ تومان 128 MB Memory :۲۳,۵۰۰ تومان
256 MB Memory :۵۵,۵۰۰ تومان 10 GB Hard Drive :۳۵,۰۰۰ تومان
20 GB Hard Drive :۴۶,۵۰۰ تومان 50 GB Hard Drive :۱۱۵,۵۰۰ تومان
100 GB Hard Drive :۱۸۵,۰۰۰ تومان Extra 1 GHz CPU Power :۴۶,۵۰۰ تومان
Extra 500 GB Bandwidth :۱۱۵,۵۰۰ تومان cPanel Control Panel :۶۹,۵۰۰ تومان